Sytuacja finansowa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA 31.12.2011 31.12.2010
Aktywa trwałe 355 291 337 664
Rzeczowe aktywa trwałe 128 672 119 516
Wartości niematerialne 60 621 60 167
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 147 894 138 956
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 110 4 007
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 11 795 11 829
Rozliczenia międzyokresowe 3 199 3 189
Aktywa obrotowe 377 616 220 862
Zapasy 260 438
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych -
621
Należności handlowe oraz pozostałe należności 29 620 81 416
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 56 651 30 787
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 291 085 107 600
AKTYWA  RAZEM 732 907 558 526
KAPITAŁ WŁASNY l ZOBOWIĄZANIA 31.12.2011 31.12.2010
Kapitał własny 524 492 524 726
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 523 209 523 843
Kapitał podstawowy 63 865 63 865
Pozostałe kapitały 270 204
Niepodzielony wynik finansowy 459 074 459 774
Udziały niekontrolujące 1 283 883
Zobowiązania długo terminowe 175 517 4 814
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 206 2 367
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 66 77
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1 019 1 010
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 170 226 -
Pozostałe zobowiązania długoterminowe -
1 360
Zobowiązania krótkoterminowe 32 898 28 986
Zobowiązania handlowe 10 516 7 472
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 61 73
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 5 011 -
Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe
zobowiązania
4 459 11 440
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 12 851 9 790
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia - 211
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 732 907 558 526

Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej.