Strategia Grupy Kapitałowej

Misją Grupy jest kontynuacja budowy polskiego rynku kapitałowego i wzmacnianie polskiej gospodarki, aby GPW również w przyszłości, była mechanizmem służącym w jak największym stopniu mobilizacji kapitału dla przedsiębiorstw. Jednocześnie Giełda dąży do zwiększenia rentowności Grupy i wartości dla akcjonariuszy. GPW zamierza kontynuować działania mające na celu wzmocnienie międzynarodowej pozycji Grupy poprzez: poszerzanie bazy zagranicznych uczestników rynku, rozwój rynku towarów giełdowych oraz umacnianie pozycji wiodącej giełdy instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Pozycja regionalna GPW uległa w latach 2008-2011 znacznemu wzmocnieniu między innymi poprzez rozwój kluczowych linii biznesowych.    

Działania GPW zmierzają do zwiększenia obecności oraz stabilności kapitału w Polsce oraz jego koncentracji na rynku giełdowym w obrębie oferty GPW. Katalizatorem takich przemian będzie między innymi wprowadzanie nowych produktów, a także rozwój nowych segmentów rynku. Celem GPW jest wzmacnianie szeroko rozumianego sektora finansowego w Polsce, a tym samym przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki.

Strategicznymi celami Grupy są:

RÓWNOMIERNY ROZWÓJ WSZYSTKICH SEGMENTÓW BIZNESOWYCH GPW

Grupa stale dokonuje oceny swojego modelu biznesowego. Jest aktywnym uczestnikiem konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa oraz utrzymuje kontakty z uczestnikami rynku, mając na celu pozyskiwanie nowych uczestników rynków organizowanych i prowadzonych przez Grupę oraz wspieranie aktywności inwestorów.

GPW zamierza kontynuować działania na rzecz rozwijania i podnoszenia atrakcyjności wszystkich prowadzonych przez Grupę rynków poprzez:

  • pozyskiwanie spółek oraz kontynuację działalności mającej na celu zachęcenie zagranicznych emitentów do notowania akcji na GPW;
  • wykorzystywanie pozytywnych zmian strukturalnych i regulacyjnych do zwiększenia aktywności inwestorów na rynkach prowadzonych przez GPW;
  • poszerzenie oferty usług potransakcyjnych we współpracy z KDPW;
  • zachowanie integralności rynku obsługiwanego i zarządzanego przez GPW poprzez konsolidację infrastruktury obrotu i rozliczeń transakcji w obrębie rynku kapitałowego i rynku towarowego oraz harmonizowanie strategii rozwoju instytucji rynku kapitałowego;
  • stałe monitorowanie jakości ładu informacyjnego oraz podejmowanie działań korygujących dostosowanych do warunków i potrzeb rynków.

DALSZY ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY I UMACNIANIE POZYCJI REGIONALNEGO CENTRUM FINANSOWEGO

W ramach swojej międzynarodowej strategii, Grupa koncentruje się na regionie Europy Środkowej i Wschodniej, nakierowując swoje działania na rozwój sieci członkowskiej, bazy klientów pośredników finansowych oraz pozyskiwanie zagranicznych emitentów instrumentów finansowych. Celem pozycjonowania GPW jako rynku międzynarodowego jest realizacja interesów finalnych użytkowników rynku kapitałowego poprzez umocnienie europejskiego, ponadregionalnego znaczenia Giełdy, tak by skupiała ona w znacznym stopniu ofertę instrumentów finansowych oraz zainteresowanie krajowych i zagranicznych inwestorów.

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI GPW PRZEZ ROZWÓJ OFERTY PRODUKTÓW

Grupa będzie nadal pozyskiwać dodatkowe źródła przychodów przez poszerzanie i rozwijanie swojej oferty produktowej. We wszystkich obszarach działalności i liniach biznesowych planowane lub realizowane są odpowiednie inicjatywy:

  • poszerzenie oferty instrumentów pochodnych i innych instrumentów rynku kasowego poprzez wprowadzenie do obrotu kolejnych funduszy typu ETF, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych, opcji oraz kolejnych klas kontraktów terminowych;
  • wspieranie aktywności inwestorów, w tym w zakresie instrumentów pochodnych;
  • rozwijanie i podnoszenie atrakcyjności rynku NewConnect jako efektywnego miejsca pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • dalsze działania na rzecz uczynienia z systemu obrotu Catalyst stałego czynnika wzrostu segmentu obligacji w Polsce;
  • uzupełnienie oferty rynku giełdowego poprzez konsolidację obrotu energią elektryczną i instrumentami na niej opartymi.

INWESTYCJE W NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĘ

Umowa dotycząca nabycia nowej uniwersalnej platformy obrotu NYSE Euronext (Universal Trading Platform, UTP) od NYSE Technologies SAS to zasadniczy i zdecydowany krok na rzecz umocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki. Po wdrożeniu platforma będzie, w porównaniu z istniejącymi platformami, szybsza i bardziej skalowalna, oferując przy tym znacznie szerszy wachlarz funkcjonalności, co zdaniem Spółki przyczyni się do wzrostu wolumenu obrotów w szerszej gamie instrumentów finansowych, jednocześnie przyciągając na GPW nowe kategorie inwestorów. Data wdrożenia nowego systemu transakcyjnego została wyznaczona na 2 listopada 2012 r.