Obsługa emitentów

Obsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę.

Rok 2011 GPW zakończyła z liczbą 777 spółek notowanych łącznie na Głównym Rynku i w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Łączna liczba 210 debiutów na obu rynkach (z uwzględnieniem 6 spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek) zapewniła GPW pod tym względem pierwsze miejsce w Europie i umieściła Giełdę w czołówce rynków na świecie. GPW zajęła także trzecią pozycję wśród najważniejszych rynków Europy pod względem wartości debiutów w corocznym badaniu PricewaterhouseCoopers IPO Watch Europe. W okresie czterech lat od 2008 r. do 2011 r., GPW reprezentowała od 8,3% do 22,4% rocznych wartości debiutów giełdowych na rynkach objętych badaniem.

Wartość ofert pierwotnych na rynkach GPW i udział wśród głównych krajowych rynków Europy
  Rok zakończony 31 grudnia
  2011 2010 2009 2008
Wartość debiutów (mln EUR) 2 199 3 809 1 594 2 502
Udział GPW w rynku1 8,3% 14,5% 22,4% 17,9%

Źródło: PricewaterhouseCoopers IPO Watch Europe

1 Badanie PwC IPO Watch Europe obejmuje krajowe giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W 2011 r. liczba debiutów na Głównym Rynku wyniosła 38 i była wyższa o 11,8% od liczby debiutów w 2010 r. W obliczu bardziej sprzyjających warunków na światowych rynkach finansowych w pierwszych dwóch kwartałach 2011 r., 65,8% debiutów (25 spośród wszystkich w 2011 r.) na Głównym Rynku odbyło się w tym okresie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. liczba spółek notowanych na Głównym Rynku wyniosła 426, z czego 39 to firmy zagraniczne, i była wyższa o 6,5% od liczby spółek na koniec 2010 r.

Kapitalizacja, liczba debiutów i liczba spółek notowanych na Głównym Rynku
  Rok zakończony 31 grudnia  
  2011 2010 2009 2008 2007
Liczba debiutów  38 34 13 33 81
Wartość ofert
(pierwsze oferty publiczne i oferty wtórne, w mld zł)
12,0 38,0 26,8 11,4 23,6
Liczba spółek 426 400 379 374 351
Kapitalizacja rynkowa (w mld zł)  642,9 796,5 715,8 465,1 1 080,3

Źródło: GPW

W 2011 r. do rozwoju GPW przyczyniła się sprzedaż udziałów Skarbu Państwa w przedsiębiorstwach połączona z debiutem na Giełdzie.

Największe transakcje sprzedaży udziałów Skarbu Państwa połączone z debiutem na GPW w 2011 r.
Lp. Spółka Sektor Data Wartość (mln PLN)
1. JSW Przemysł surowcowy lipiec 2011 r. 5 371
2. BGŻ Banki maj 2011 r. 312

Źródło: GPW

Wyrazem realizacji strategii GPW był najwyższy dotychczas udział spółek zagranicznych w liczbie debiutów na Głównym Rynku. W 2011 r. 12 zagranicznych spółek stanowiło 31,6% wszystkich debiutów wobec 14,7% udziału spółek zagranicznych w liczbie debiutów w 2010 r. Spośród 12 zagranicznych spółek debiutujących na Głównym Rynku GPW, 7 to spółki notowane na zasadzie single-listingu, podczas gdy 5 to spółki notowane w dual-listingu.

Liczba debiutów na Głównym Rynku w podziale na spółki krajowe i zagraniczne
  Rok zakończony 31 grudnia   
  2011 2010 2009 2008 2007
Liczba debiutów 38 34 13 33 81
W tym debiuty spółek zagranicznych 12 5 0 3 12
Udział spółek zagranicznych w liczbie debiutów (%)  31,6 14,7 0 9,1 14,8

Źródło: GPW

Rok 2011 oznaczał kontynuację realizacji wzrostowej strategii rozwoju NewConnect. Rynek odnotował w 2011 r. największą liczbę debiutów od czasu jego powstania w 2007 r., zajmując pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów wśród rynków regulowanych i alternatywnych objętych raportem PricewaterhouseCoopers IPO Watch Europe.

W 2011 r. liczba debiutów na rynku NewConnect wyniosła 172 i była dwukrotnie wyższa od liczby debiutów w 2010 r. Liczba notowanych spółek wzrosła w 2011 r. o 89,7%. Wzrost ten został odzwierciedlony w postaci przyrostu kapitalizacji rynku o 65,2% w stosunku do 2010 r. Na koniec 2011 r. kapitalizacja NewConnect wyniosła 8 487 mln zł, a liczba spółek notowanych na NewConnect wyniosła 351 (w tym 7 podmiotów zagranicznych).

Kapitalizacja, liczba debiutów i liczba spółek notowanych na rynku NewConnect
  Rok zakończony 31 grudnia  
  2011 2010 2009 2008 2007
Liczba debiutów  172 86 26 61 24
Wartość ofert (pierwsze oferty publiczne i oferty wtórne, w mln zł) 1380 363 120 212 155
Liczba spółek 351 185 107 84 24
Kapitalizacja rynkowa (w mln zł)  8 487 5 138 2 554 1 437 1 185

Źródło: GPW

Utworzony w 2009 r. system obrotu instrumentów dłużnych Catalyst w kolejnym roku działalności stanowił istotny czynnik rozwoju rynku emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Wartość nominalna nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec 2011 r. wyniosła 40,0 mld zł, co stanowi wzrost o 85,8% w porównaniu do końca 2010 r. Liczba emitentów nieskarbowych na koniec 2011 r. wyniosła 99 i była wyższa o 50 od liczby emitentów na koniec 2010 r.
Na koniec 2011 r. na Catalyst notowanych było 208 serii nieskarbowych instrumentów dłużnych, a dodatkowe 22 serie były autoryzowane (1). Wśród emitentów, których instrumenty były notowane na koniec 2011 r., znajdowało się 11 samorządów lokalnych oraz 66 przedsiębiorstw i 20 banków spółdzielczych.

Łącznie ze Skarbem Państwa, liczba emitentów na Catalyst na koniec 2011 r. i na koniec 2010 r. wynosiła odpowiednio 100 i 50. Łączna wartość nominalna nieskarbowych i skarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec 2011 r. wyniosła 531,6 mld zł w porównaniu z 498,7 mld zł na koniec 2010 r.

GPW dąży do poszerzenia zakresu instrumentów dostępnych na Catalyst. W listopadzie 2011 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB o wartości nominalnej 800 mln EUR, które są pierwszymi instrumentami w obcej walucie notowanymi na Catalyst.

Rynek Treasury BondSpot Poland, prowadzony w ramach Grupy Kapitałowej GPW przez BondSpot S.A., jest elektronicznym hurtowym rynkiem obrotu skarbowymi papierami wartościowymi (obligacjami i bonami skarbowymi). Na koniec 2011 r. na rynku Treasury BondSpot Poland notowanych było 26 serii obligacji skarbowych o wartości nominalnej 490,6 mld zł oraz 4 serie bonów skarbowych o łącznej wartości 12,0 mld zł.

Ponadto GPW pozyskuje emitentów produktów strukturyzowanych. W 2011 r. GPW zwiększyła liczbę notowanych funduszy typu ETF z 1 do 3 oraz ponownie wprowadziła do obrotu warranty.

(1)Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Zasadach działania Catalyst oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst. O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.