Grupa Kapitałowa GPW

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Grupę Kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (jako jednostka dominująca) oraz trzy spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w trzech spółkach stowarzyszonych.

Spółki zależne i stowarzyszone Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz udział GPW w kapitale zakładowym tych spółek.


Organizacji Grupy Kapitałowej GPW

Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, natomiast inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane są metodą praw własności.

Oprócz wyżej wymienionych spółek zależnych i stowarzyszonych, na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostka dominująca posiadała również udziały w następujących podmiotach:

  • Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE),
  • S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Ponadto, Spółka posiada 13 100 akcji spółki Miraculum S.A. objętych na mocy układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli Miraculum S.A.

Od 2008 r. Grupa prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie (Ukraina), którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych. Przedstawicielstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwo we wszystkich swoich czynnościach działa w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym ze Statutu Przedstawicielstwa, pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd GPW, realizując swoje funkcje zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Grupa nie posiada oddziałów ani zakładów.