Działalność międzynarodowa

Działalność międzynarodowa GPW jest realizowana poprzez:

Rozwój sieci zagranicznych firm inwestycyjnych – członków giełdy

Poprzez działania akwizycyjne, udział w międzynarodowych konferencjach, organizowanie własnych konferencji w głównych światowych centrach finansowych, czy m. in. przy okazji międzynarodowych roadshows, Giełda aktywnie promuje polski rynek kapitałowy wśród globalnych inwestorów i pośredników finansowych.

Działania GPW koncentrują się na pozyskiwaniu krajowych członków giełdy, jak również zagranicznych podmiotów (zdalnych członków). Są to przede wszystkim międzynarodowe banki inwestycyjne, ale również regionalni pośrednicy finansowi, którzy coraz częściej wykazują zainteresowanie dostępem do systemu transakcyjnego GPW ze względu na pojawienie się spółek z Regionu na warszawskim parkiecie. Realizacja strategii GPW w zakresie pozyskiwania nowych pośredników finansowych zaowocowała w 2011 r. pozyskaniem  przez giełdę 12 nowych członków, w tym 10 zagranicznych i 2 krajowych. Nowi zagraniczni członkowie Giełdy, którzy uzyskali dostęp do systemu transakcyjnego w 2011 r. pochodzą głównie z Europy Środkowej i Wschodniej. Zdalne członkostwo to dla zagranicznych brokerów możliwość bezpośredniego dostępu do systemu GPW bez konieczności fizycznej obecności w Polsce lub korzystania z pośrednictwa lokalnych brokerów. Na koniec 2011 r. z rozwiązania tego korzystali pośrednicy z Austrii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

W 2011 r. obliczana podwójnie, dla obu stron transakcji, wartość obrotów zrealizowanych przez zdalnych członków GPW w ramach transakcji sesyjnych wyniosła 117,1 mld zł, co w porównaniu z 2010 r. oznacza wzrost o 76,5%. Udział zdalnych członków w obrotach sesyjnych wyniósł 23,4% w porównaniu do 16,0% w 2010 r. Na rynku kontraktów terminowych zdalni członkowie odpowiadali za 8,6% wolumenu obrotów w transakcjach sesyjnych (2,4 mln kontraktów, wzrost o 0,9 mln), podczas gdy w 2010 r. udział zdalnych członków w tym rynku wyniósł 5,5% (1).

W badaniach przeprowadzonych przez GPW, w 2011 r. inwestorzy zagraniczni mieli 47% udział w obrotach, utrzymując udział odnotowany w 2010 r.

Udział inwestorów w obrotach na Głównym Rynku akcji
  Rok zakończony 31 grudnia
  2011 2010
Inwestorzy zagraniczni 47% 47%
Krajowi inwestorzy indywidualni 18% 19%
Krajowi inwestorzy instytucjonalni 35% 34%
Źródło: GPW

W 2011 r. zwiększyła się aktywność inwestorów zagranicznych na rynku kontraktów terminowych. Wolumen obrotów generowanych przez inwestorów zagranicznych wyniósł w minionym roku ponad 2,2 mln kontraktów, co, w porównaniu z wolumenem ok. 1,8 mln kontraktów w 2010 r., oznacza wzrost o ponad 18%.

Udział inwestorów w obrotach na rynku kontraktów terminowych
  Rok zakończony 31 grudnia
  2011 2010
Inwestorzy zagraniczni 16% 14%
Krajowi inwestorzy indywidualni 46% 50%
Krajowi inwestorzy instytucjonalni 38% 36%

Źródło: GPW

Pozyskiwanie zagranicznych emitentów

Grupa dąży do wzmacniania pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując aktywne działania marketingowe na spółkach z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W opinii Spółki, GPW posiada przewagi konkurencyjne wobec giełd Regionu, wśród których można wymienić rozpoznawalną markę, niezawodność systemu transakcyjnego, jakość realizowanych transakcji, płynność rynku oraz otoczenie rynkowe chroniące interesy inwestorów i ułatwiające dostęp do rynku zagranicznym inwestorom i brokerom, a także dostęp emitentów do zdywersyfikowanej bazy inwestorów krajowych i zagranicznych.

W 2011 r. Grupa po raz pierwszy zorganizowała dwudniową konferencję CEE IPO Summit dla przedstawicieli spółek z Europy Środkowej i Wschodniej rozważających przeprowadzenie oferty publicznej oraz globalnych inwestorów finansowych poszukujących nowych możliwości lokowania kapitału. Kontynuacją podjętych działań na rzecz promocji polskiego rynku kapitałowego był cykl spotkań CEE IPO Roadshow przeprowadzonych w krajach Europy i Bliskiego Wschodu na jesieni 2011 r. oraz zorganizowana w listopadzie 2011 r. konferencja 1st WSE International Companies' Forum stanowiąca forum kontaktu zagranicznych spółek notowanych na GPW z polskimi inwestorami instytucjonalnymi.

Poprzez autorski Program WSE IPO Partner, GPW współpracuje z siecią zagranicznych banków, domów maklerskich i innych pośredników, w celu promowania polskiego rynku kapitałowego za granicą, co istotnie zwiększa możliwości GPW w docieraniu do szerszej grupy emitentów i uczestników rynku. Na dzień 31 grudnia 2011 r., w programie WSE IPO Partner uczestniczyło 26podmiotów z 12 krajów.

Od 4 maja 2011 r. Giełda rozpoczęła obliczanie i publikację indeksu WIG-Ukraine, w skład którego na koniec 2011 r. wchodziło 10 ukraińskich spółek notowanych na Głównym Rynku. Utworzenie indeksu jest konsekwencją rosnącej liczby emitentów z tego kraju notowanych na GPW – w 2011 r. do notowanych wcześniej ukraińskich spółek na Głównym Rynku dołączyło kolejnych pięć. Rosnące zainteresowanie emitentów z Ukrainy notowaniem akcji na GPW jest efektem działań podejmowanych przez Spółkę, w tym działalności funkcjonującego od 2008 r. przedstawicielstwa GPW w Kijowie. W 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowały pierwsze spółki z Litwy, Bułgarii i Słowenii. W związku z rosnącą liczbą spółek z Regionu, GPW zamierza w 2012 r. wprowadzić nowy indeks giełdowy grupujący spółki zagraniczne z regionu Europy Środkowej i Wschodniej notowane w Warszawie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na rynkach prowadzonych przez Giełdę notowane były akcje 46 spółek zagranicznych, w tym 7 na NewConnect, o łącznej kapitalizacji blisko 197 mld zł. Udział spółek zagranicznych w całkowitych obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku wyniósł 3,3% w 2011 r. wobec 3,5% w 2010 r. Działania nakierowane na budowanie płynności obrotu akcjami spółek zagranicznych stanowią, obok akwizycji zagranicznych emitentów, jedno z głównych zadań GPW w kontekście aktywności międzynarodowej Spółki.

Zmiany regulacyjne

GPW bierze czynny udział w procesie zmian regulacji rynkowych mających na celu zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku dla zagranicznych inwestorów. Giełda uczestniczyła w procesie przygotowania ustawy dotyczącej rachunków zbiorczych, która została uchwalona 16 września 2011 r.

Wprowadzona z początkiem 2011 r. zmiana harmonogramu sesji giełdowej polegająca na wydłużeniu notowań do godziny 17:35 zwiększa dostępność inwestowania na GPW dla inwestorów funkcjonujących w innych strefach czasowych, głównie w Stanach Zjednoczonych.

(1) Wolumen obrotów obliczany podwójnie, dla obu stron transakcji.