List Prezesa Rady Giełdy

Leszek Pawłowicz

Szanowni Państwo,

Giełda warszawska jest od kilku lat najdynamiczniej rozwijającą się giełdą europejską. Z sukcesem realizowana jest strategia umiędzynarodowienia Giełdy, której celem jest utworzenie centrum obrotu kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej, z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako wiodącym podmiotem takiego centrum.

Priorytet działań Rady i Zarządu Giełdy stanowi realizacja misji giełdy, tj. budowa zrównoważonego, dojrzałego rynku kapitałowego w Polsce, atrakcyjnego dla krajowych i zagranicznych inwestorów oraz stanowiącego korzystne źródło pozyskiwania kapitału dla emitentów.

Chcielibyśmy aby rynek kapitałowy wzmacniał rozwój gospodarczy Kraju m.in. poprzez racjonalizację alokacji kapitału, mobilizację oszczędności, a także ułatwienie procesów prywatyzacji przedsiębiorstw. Chcielibyśmy również  aby działania na rzecz dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce skorelowane były z kreowaniem wartości dla akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która od 9 listopada 2010 jest spółką publiczną notowaną na giełdzie. Nie jest to zadanie łatwe.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje to złożone zadanie w warunkach w coraz większym stopniu wymagających najwyższego profesjonalizmu. Wśród tych warunków zwracają uwagę następujące:

  • odpowiedzialność GPW jako spółki giełdowej za prezentowanie najlepszych wzorów i praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji inwestorskich,
  • dbałość o ciągłe poprawianie efektywności działalności - odpowiedzialność za wiele rynków instrumentów finansowych i instrumentów rynku towarowego,
  • współodpowiedzialność za jakość współpracy z wieloma grupami interesariuszy rynków giełdowych, w obliczu rosnącego otwarcia polskich rynków kapitałowych na globalne przepływy kapitałowe.

Wyzwania podjęte i realizowane w przeszłości będą z pewnością towarzyszyły nam w latach kolejnych. Polecam Państwa uwadze raport roczny za rok 2011, prezentujący informacje na temat tego, jak warszawska giełda radziła sobie z tymi podstawowymi wyzwaniami w roku ubiegłym.

Leszek Pawłowicz

Prezes Rady Giełdy