Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA od dnia 5 listopada 2010 r., tj. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym w dniu 19 maja 2010 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 17/1249/2010.

Giełda jako spółka notowana na GPW przestrzegała w 2011 r. w pełnym zakresie wszystkich zasad.

W dniach 31 sierpnia 2011 r. i 19 października 2011 r. GPW dokonała zmian Dobrych Praktyk w odpowiedzi na pojawiające się nowe trendy rynkowe będące efektem poszukiwań efektywnych rozwiązań dla zjawisk i zdarzeń wykraczających poza ramy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w kształcie zatwierdzonym w dniu 19 października 2011 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 20/1287/2011.

Tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

AUDYTOR

(Informacja dotycząca ust. II pkt 1 ppkt 14 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW)

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 12 Statutu Giełdy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rada Giełdy”). Wyboru biegłego rewidenta Rada Giełdy dokonuje na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Audytu. Zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Rady Giełdy, w którym określone są zadania poszczególnych Komitetów Rady Giełdy Komitet Audytu m.in. opiniuje oferty podmiotów mających pełnić usługi biegłego rewidenta oraz przedstawia rekomendacje w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić usługi biegłego rewidenta.

 

Dodatkowe informacje znajdują się w części "Raport dotyczący ładu korporacyjnego" Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GPW za rok 2011.